ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020“
Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОЦЕДУРА:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Код на процедура BG16RFOP002-2.077

Наименование на проектното предложение:
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент:
„РСР“ ЕООД

Срок на изпълнение:
3 /три/ месеца

Стойност на проекта:
150 000,00лв.

Финансова подкрепа от ЕС:
150 000,00лв.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.